Anslutning av solceller till elnät företag

Här kan du som företagskund läsa om hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet.

Så ansluter du din solcellsanläggning

 1. Välj en bra placering
  En bra plats att montera solceller på ett skuggfritt tak i sydligt läge. Taket ska ha 30-50 (grader) klassare lutning. Generellt kan man säga att 1 kW kräver 8 m2 yta och kan producera 900-1000 kWh per år beroende på förutsättningar och val av leverantör. Läs mer om solceller på Energimyndighetens hemsida. Se information på Svensk Solenergis webbplats och ta hjälp av C4 Energis Solkartan.
 2. Ansök om investeringsbidrag eller ROT-avdrag
  Du som har köpt solceller kan ansöka om investeringsbidrag som täcker 20% av investeringskostnaden. Om du söker för ett företag måste du skicka ansökan till länsstyrelsen innan du påbörjar arbetet med installationen. Övriga sökanden kan ansöka inom sex månader efter att de påbörjat installationen. Stödet betalas sedan ut i efterskott. Har du frågor kring en specifik ansökan, ta kontakt med din Länsstyrelse.
  Läs mer om investeringsstöd för solceller på Energimyndighetens hemsida. 
  ROT-avdrag ges 30 % av arbetskostnaden (installation, reparation och byte av solceller) om huset är äldre än fem år. Arbetskostnaden räknas schablonmässigt som 30 procent av investeringskostnaden, vilket innebär att avdraget blir cirka 9 procent av hela kostnaden. Skulle du senare få investeringsbidrag måste du betala tillbaka rotavdraget.

  Ska jag välja investeringsstöd eller rotavdrag?
  Du får inte utnyttja både ROT-avdrag och investeringsstöd för samma installation utan måste välja ett av dem. Fördelen med ROT är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Nackdelen med ROT är att det är lägre.
 3. Anlita en elektriker
  En auktoriserad elektriker installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elektriker skicka en komplett föranmälan till oss och fylla i fältet ”Bilaga: Föranmälan mikroproduktion”. Du hittar mer information om leverantörer och installatörer på Svensk solenergis webbplats.
 4. Räcker kapaciteten till?
  Din elektriker undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. Efter vi fått en komplett föranmälan från din elektriker skickar vi installationsmedgivande. Detta brukar vara klart inom en vecka om vi fått in fullständiga uppgifter från elektrikern.
 5. Få en ny elmätare och börja producera
  Efter elinstallationen av din anläggning är klar och vi fått in färdiganmälan brukar det ta två till fyra veckor innan vi byter ut mätaren. Vår fältpersonal kontaktar dig eller din elektriker innan detta tillfälle. Vi behöver byta elmätaren för att kunna mäta både elproduktion och elanvändning. Mätarbytet är kostnadsfritt för dig. När vi bytt mätaren är solcellsanläggningen klar för tillkoppling och du kan börja producera egen el. Slå inte på anläggningen innan elmätaren är bytt, annars registreras din produktion som förbrukning.
  För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda, varselmärkning av anläggningen måste finnas eftersom den alltid kommer att vara spänningssatt. En arbetsbrytare, som finns åtkomlig för nätägarens och räddningstjänstens personal och är varselmärkt, måste finnas vid anläggningen.
 6. Välj elhandelsföretag 
  Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för din producerade el. Det elhandelsföretag blir automatiskt det elbolag du är kund hos. Vill du sälja till någon annan skriver du ett separat säljavtal.
 7. Begär skattereduktion för din överskottsproduktion
  Efter det första året som elproducerande har du rätt att få skattereduktion för dina produktionsöverskott upp till 18 000 kronor per år, vilket motsvarar en produktion på 30 000 kWh. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.
 8. Betala moms om försäljningen är mer än 30 000 kronor
  Du behöver momsregistrera dig och betala moms för den producerade överskottsel du säljer, om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år. Läs mer om försäljning av överskottsel. 

Ersättning för produktion

Mikroproduktion för företag

Det finns en del att tänka på för dig som företagare när du vill bli mikroproducent av el. Här kan du läsa mer om det du behöver veta och har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

För att räknas som mikroproducent av el måste du använda mer el än du producerar under ett år. Det gäller säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5kW. Du producerar din el för eget bruk och din anläggning måste ligga i C4 Energis elnätsområde. Om du producerar mer än det du använder ändras villkoren från mikroproduktion till småskalig elproduktion.

Prislista elhandel - ersättning för överskottsel

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. Vår ersättning är Nordpools spotpris + 1 öre. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsbolag, C4 Energi AB, måste du även ha ett giltigt elhandelsavtal med oss och din anläggning måste tillhöra C4 Energis elnätsområde. Kontakta oss om du vill teckna ett avtal. Se din ersättning enligt gällande prislista.

Ersättning för nätnyttan

C4 Energis nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät, tack vare din elproduktion. (Gäller från och med 2018-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Energiersättning 4,00 öre/kWh 3,40 öre/kWh

Elproduktion, för anläggningar mer än 1500 kW

Anslutningsspänning 10 kV 50 kV
Energiersättning 2,40 öre/kWh 2,10 öre/kWh
Effektersättning under vintervardag - Kraftvärme 12,0 kr/kW, månad 8,5 kr/kW, månad

Med vintervardag avses måndag-fredag, klockan 06:00-22:00 under månaderna januari-mars och november-december. Undantagna helgdagar är nyårsdagen, trettondag jul, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

För varje megawattimme förnybar el som du producerar kan du få ett elcertifikat och en ursprungsgaranti, som du sedan kan sälja. Köpare av certifikat är ofta elleverantörer och andra aktörer som enligt lag är skyldiga att ha ett visst antal certifikat i förhållande till sin elförsäljning. Ursprungsgarantierna köps av elproducenter och elleverantörer som vill kunna visa sina kunder vilken energikälla elen kommer ifrån.

C4 Energi rapporterar utan kostnad uppgifter om din överskottsproduktion till Energimyndigheten. Om du vill ha elcertifikat för hela din produktion kan du installera en särskild elcertifikatsmätare för detta.

Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad

Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet

Läs mer om Energiskatt på el

Om försäljning av överskottsel

Om elcertifikatsystemet

Om ursprungsgarantier

Ansök om elcertifikat och ursprungsgarantier

Inmatningsavgift

Prislista för inmatningskunder

(Gäller från och med 2018-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Fast avgift, kr/år 0 kr 0 kr
Mätavgift 1500 kr/år 1500 kr/år

Elproduktion, för anläggningar mer än 1500 kW

Anslutningsspänning 10 kV 50 kV
Fast avgift, kr/år 0 kr alt. 25 560 kr/år 0 kr alt. 40 080 kr/år
Mätavgift 1 500 kr/år alt. 0 kr/år 1 500 kr/år alt. 0 kr/år
Effektavgift 7,0 kr/kW, månad 5,0 kr/kW, månad

Fastavgift (avser anläggningar mer än 1 500 kW)

Den fasta avgiften är den årliga avgiften som debiteras då ett gällande elnätsavtal avseende konsumtion saknas för anläggningen. Den fasta avgiften debiteras månadsvis. Finns gällande elnätsavtal avseende konsumtion för anläggningen är den fasta avgiften 0 kr per år.

Mätavgift (avser anläggningar mer än 1 500 kW)

Mätavgift är en årlig avgift som debiteras vid insamling av dubbla mätserier (produktion och konsumtion) i samma anläggning. Mätavgiften debiteras månadsvis. Om endast insamling avseende produktion sker i anläggningen är mätavgiften 0 kr per år.

Effektavgift

Effektavgift baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt under månaden. Effektavgift debiteras månadsvis.

Kalkyl solceller

När solen skiner mycket och du inte förbrukar all miljövänlig el som produceras av din solcellsanläggning kan du sälja överskottet till oss på C4 Energi. På så vis får andra nytta av din gröna el och du får mer pengar i plånboken.

När man ska göra en kalkyl är det viktigt att rätt förutsättningar används. I Kristianstads kommun finns idag sex olika elnätsägare som var och en har sin egen prislista för överföring och mottagande av el. Ju mer du betalar i överföringsavgift desto mer lönsamt blir det att göra investeringen.

C4 Energis Solkartan är inställd på 0,9 kr/kWh vilket är ungefär kostnaden för att köpa in din el från C4 Energi AB (elhandel) + C4 Elnät AB (nättjänsten). När du levererar ut på nätet så blir den sammanlagda ersättningen i praktiken densamma det vill säga 0,9.