Näringsinnehåll och certifiering

Biogödsel från C4 Energis biogasanläggning är en certifierad produkt enligt SPCR 120. Den är lokalt producerad och innehåller många värdefulla växtnäringsämnen.

Branschorganisationen Avfall Sverige har i samarbete med livsmedelsindustrin och andra intressenter, tagit fram ett kvalitetssystem som heter SPCR 120 "Certifieringsregler för biogödsel". SPCR 120 syftar till att få fram en trygg och säker gödning för lantbruket. Därför ska råvarorna vara från gödsel, foder- och livsmedelsindustri. Råvarorna, processen och biogödseln ska kontrolleras och analyseras så att biogödseln uppfyller ställda krav. Anläggningarna revideras årligen av extern revisor.

Certifieringssystemet "Certifierad återvinning" startade år 1999. Certifieringen är helt frivillig och bygger på öppenhet mot kund genom noggrann kvalitetsdokumentation samt fri insyn vad gäller produktens kvalitet. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov.