Användande av biogödsel

Här följer information om riktlinjerna kring bruk av biogödsel.

Gällande användningen av biogödsel är Avfall Sveriges certifieringssystem för biogödsel (SPCR 120) centralt vid sidan om lagkrav och branschvillkor. SPCR 120 reglerar vilka substrat som tillåts i en särskild positivlista som uppdateras kontinuerligt.

Råvaror vid produktion

Utgångspunkten är att substraten som rötas ska vara:

  • Rena
  • Källsorterade
  • Biologiskt lättnedbrytbara
  • Ha sitt ursprung i livsmedels- eller foderkedjan.

Vilka substrat som kan användas i biogasanläggningen regleras också av vad olika branschföreningar och uppköpare godtar. Idag godkänns biogödsel, certifierad enligt SPCR 120, bl.a. av Svensk Mjölk/LRF Mjölk, Svenska Kvarnföreningen, Svensk Fågel, Nordic Sugar och, beroende på kontrakt, flera uppköpare av spannmål.

För att röta substrat med animaliskt ursprung är hygienisering ett minikrav. Jordbruksverket kan ge dispens om det gäller en gårdsanläggning som enbart rötar gödsel och restmjölk från den egna gården. För rena vegetabiliska restprodukter finns inga restriktioner, under förutsättning att produkterna inte innehåller skadliga ämnen som begränsar biogödseln användbarhet.

Spridning

Se vårt faktablad för mer detaljerad information gällande spridning av biogödsel.

Lagring

För lagring av biogödsel saknas lagkrav utöver miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Lagring under täckning är därmed en självklarhet. För biogödsel med sitt höga pH-värde är detta centralt, eftersom risken för ammoniakförluster annars är betydande. Erfarenheten visar att stabila svämtäcken, skyddande höljen som minimerar ammoniakavgång, inte bildas naturligt och därför rekommenderas tak på gödselbehållare vid längre tids lagring.