Elavbrott vid elbrist

Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Risken för behov av frånkoppling har ökat på grund av elbristen i Europa och inför vintersäsongen 2022 enligt Svenska Kraftnät.

trafikplats 825x400.jpg

Produktion och förbrukning måste vara i balans
Produktion och förbrukning av el måste vara i balans, så att det i varje stund tillförs samma mängd el till systemet som används. Svenska Kraftnät har i uppgift att säkerställa att tillgång och efterfrågan på el motsvarar varandra och det styrs av bud på elhandelsbörsen NordPool. Detta innebär att Svenska Kraftnät dagen innan får en indikation om produktionen för nästkommande dag kommer att täcka förbrukningen.

Elbrist
Elbrist uppstår när förbrukningen är större än det vi i Sverige producerar och kan importera, det vill säga när balansen i kraftsystemet inte kan upprätthållas. Risken är störst under vintern och om vindkraft och vattenkraft står stilla. En så kallad eleffektsbrist kan då uppstå i hela eller delar av landet.

Frånkoppling på grund av höga priser
Om elpriset ökar till extrempriser under tiden vi förbrukar som mest el, exempelvis kl. 17.00 -19.00 kan stora elkonsumenter, exempelvis industrier välja att stänga av sin produktion. Omvänt har kraftproducenter såsom vattenkraft starka incitament att öka kraftproduktionen vilket balanserar systemet.

Planerade elavbrott vid elbrist
Om brist trots allt uppstår kommer frånkoppling att ske vilket innebär att strömmen kan kopplas bort under en viss tid (vilket kan röra sig om någon enstaka timme). Då ger Svenska Kraftnät direktiv till Regionnätsägare som i sin tur prioriterar efter Styrel. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Mer om detta på Kristianstad Kommuns hemsida.