Våra handläggningstider

Elnätet byggs ut i en allt större takt än tidigare för att möta kunderna och samhällets krav på elektrifiering. För att vi som elnätsägare ska kunna planera och genomföra vår verksamhet på ett systematiskt sätt är det viktigt att vi får kännedom om era planer i god tid. På den här sidan beskriver vi olika typer av installationsärenden och våra handläggningstider.

Så här går det till 
Föranmälan

Föranmälningar och färdiganmälningar hanteras i tur och ordning när de skickats in till oss och är kompletta. Installationsprocessen kan inte skyndas på genom att kontakta oss – vi följer en likabehandlingsprincip där ingen går före någon annan.

Ny anläggning, utökning eller ändring

Vid ny anläggning, utökning serviskabel eller servisändring får du en offert. Offert skickas först efter att vi mottagit komplett Föranmälan. Installationsmedgivande skickas till dig som elinstallatör efter påskriven offert.

Handläggningstid

Handläggningstiden påbörjas från det att vi mottagit en komplett Färdiganmälan. Med handläggningstid avses den tid vi behöver för att utföra vår del av arbetet.

Under huvudsemesterperioden juni/juli/augusti är handläggningstiderna längre.

Om det vid kontroll visar sig att avsteg gjorts från Installationsmedgivandet, utan att vi godkänt avstegen, kommer handläggningstiden nollställas och inte starta igen förrän installationen överensstämmer med Installationsmedgivandet.

Större nätutbyggnad 

Installationsärenden som kräver en större nätutbyggnad eller nätförstärkning tar generellt upp till 18 månader att handlägga p.g.a. materialbrist och ökade leveranstider i branschen.

Inkoppling av anläggning som kräver nätutbyggnad eller nätförstärkning inkopplas först efter överenskommelse och rådgivning med oss.

Vid anslutning av större effekt, såväl uttag som inmatning, kan vi behöva samråda med ägaren av regionnätet E.ON Energidistribution AB. Vi är då beroende av regionnätägarens handläggningstider och eventuella åtgärder i deras elnät.

Frånkoppla din elanslutning eller montera ner elmätare

Vill du frånkoppla din elanslutning eller minska antalet abonnemang i t.ex. ett flerbostadshus?

Ladda ner och skriv ut blanketten och fyll i uppgifterna. Maila därefter blanketten enligt instruktionerna. Frånkoppling eller minskning av antalet abonnemang kräver ingen föranmälan, utan du som fastighetsägare kan själv fylla i blanketten och skicka till oss utan att anlita en auktoriserad elinstallatör.

Handläggningstider olika ärenden

Ärende Beskrivning Handläggningstid
Ny anläggning Ny anslutning som inte kräver någon beredning av oss. Minst två (2) månader efter komplett inskickad Färdiganmälan.
Ny anläggning Ny anslutning med beredning, t.ex. om vi måste söka tillstånd hos
myndighet, markägare eller bygga ut o/e förstärka nätet.
Minst fem (5) månader efter komplett inskickad Färdiganmälan.
Säkringsändring Ändring av mätarsäkring upp till 25A. Minst en (1) veckor efter komplett inskickad Färdiganmälan.
Säkringsändring Byte från direktmätning upp till 63A till sekundärmätning över 63A eller tvärtom. Byte av strömtrafo. Minst en (1) månader efter komplett inskickad Färdiganmälan.
Utökning  Byte till serviskabel med större area eller behov av fler serviskablar. Minst fem (5) månader efter komplett inskickad Färdiganmälan.
Utökning Befintlig anläggning ska utökas med fler mätare, t.ex. när en lägenhet delas upp i två. Minst en (1) månader efter komplett inskickad Färdiganmälan.
Servisändring Flytt av serviskabel eller flytt av mätarskåp. Arbete utanför tomtgräns likställs med en nyanslutning och har en handläggningstid på minst fem (5) månader. Minst två (2) månader efter komplett inskickad Färdiganmälan.
Tillfällig anläggning Tillfällig anslutning till byggskåp. Minst två (2) veckor efter komplett inskickad Färdiganmälan.
Produktion typ A Installation av produktionsanläggning upp till 1500kW. Omfattar även inmatningsenhet för reservkraft. Minst två (2) veckor efter komplett inskickad Färdiganmälan.

 

Publicerad: 2022-09-16