Ersättning för överskottsel

Här kan du läsa mer om vad som gäller för den producerade överskottsel som du skickar åter in i elnätet. Ersättning och villkor kan variera beroende på hur mycket el du producerar i förhållande till din förbrukning.

Ersättning för mikroproduktion, inmatad överskottsel, gäller för säkringsabonnemang upp till 63A och en produktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5 kW i C4 Energis elnätsområde.

För att klassas som mikroproducent krävs att du är en så kallad nettokonsument. Detta innebär att du producerar el för eget bruk samt därmed använder mer el än du producerar i samma uttagspunkt under ett år. Du behöver teckna ett elhandelsavtal med C4 Energi för din konsumtionsanläggning och produktionsanläggning. Ersättning är elbörsen Nordpools spotprisför det aktuella elområdet. Avräkning av överskottet som matas in på elnätet sker månadsvis och ersättningen regleras på fakturan för elleverans till anläggningsadressen.

Kunder utanför C4 Energis nätområde samt kunder som har större anläggningar än ovan ber vi kontakta oss för en offert.

Ersättning för mikroproduktion (max 43,5 kW o 63 A) - Privatkunder

Energiersättning utgår om 11,00 öre/kWh exkl. moms.
För mikroproduktion är kravet att produktionskällan inte är större än 43,5 kW och att den kan anslutas till en befintlig mätarsäkring om maximalt 63 A.

Inmatningsavgifter och ersättning för nätnytta

Prislista för inmatningskunder samt ersättning för nätnytta. Nätnytta avser den ersättning C4 Energi ger dig för din produktion och de minskade kostnader för överföring av el i vårt nät detta bidrar till.
(Gäller från och med 2018-01-01)

Småskalig elproduktion - Anläggningar mindre än 1500 kW
Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Fast årlig avgift 0 kr 0 kr
Energiersättning 11,00 öre/kWh 9,30 öre/kWh
Mätavgift 1600 kr/år 1600 kr/år

 

Effektavgift

Effektavgift baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt under månaden. Effektavgift debiteras månadsvis.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

För varje megawattimme förnybar el som du producerar kan du få ett elcertifikat och en ursprungsgaranti som du sedan kan sälja. Köpare av certifikat är ofta elleverantörer och andra aktörer som enligt lag är skyldiga att ha ett visst antal certifikat i förhållande till sin elförsäljning. Ursprungsgarantierna köps av elproducenter och elleverantörer som vill kunna visa sina kunder vilken energikälla elen kommer från.

C4 Energi rapporterar, utan kostnad, uppgifter om din överskottsproduktion till Energimyndigheten. Om du vill ha elcertifikat för hela din produktion kan du installera en särskild elcertifikatsmätare för detta.

Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad
Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet

Läs mer om Energiskatt på el
Om försäljning av överskottsel

Om elcertifikatsystemet
Om ursprungsgarantier
Ansök om elcertifikat och ursprungsgarantier