Ersättning för överskottsel

Här kan du läsa mer om vad som gäller för den producerade överskottsel som du skickar åter in i elnätet. Ersättning och villkor kan variera beroende på hur mycket el du producerar i förhållande till din förbrukning.

Ersättning för mikroproduktion, inmatad överskottsel, gäller för säkringsabonnemang upp till 63A och en produktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5 kW i C4 Energis elnätsområde.

För att klassas som mikroproducent krävs att du är en så kallad nettokonsument. Detta innebär att du producerar el för eget bruk samt därmed använder mer el än du producerar i samma uttagspunkt under ett år. Du behöver teckna ett elhandelsavtal för din konsumtionsanläggning och produktionsanläggning. Avräkning av överskottet som matas in på elnätet sker månadsvis och ersättningen regleras på fakturan för elleverans till anläggningsadressen.

Kunder som har större anläggningar än ovan ber vi kontakta oss för en offert.

Ny ersättningsmodell 2024

Den 1 Januari 2024 tillkom en ny ersättningsmodell för uträkning av energiersättningen. Modellen gör att energiersättningen blir delvis rörlig och följer spotpriset för el, timme för timme. På sätt kan vi säkerställa en rättvis energiersättning för våra kunder. 

Inmatningsavgifter och ersättning för nätnytta 2024

Småskalig elproduktion - Anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Fast årlig avgift 0 kr 0 kr
Mätavgift 1850 kr/år 1850 kr/år
Energiersättning Ersättningen består av en del fast avgift och resterande till genomsnittliga spotpriset för kundens inmatning. Ersättningen består av en del fast avgift och resterande till genomsnittliga spotpriset för kundens inmatning.

Läs mer om hur ersättningsmodellen fungerar här.

Renodlade batterianläggningar har inte rätt till ersättning för nätnytta då de inte anses som producenter.

Effektavgift

Effektavgift baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt under månaden. Effektavgift debiteras månadsvis.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

För varje megawattimme förnybar el som du producerar kan du få ett elcertifikat och en ursprungsgaranti som du sedan kan sälja. Köpare av certifikat är ofta elleverantörer och andra aktörer som enligt lag är skyldiga att ha ett visst antal certifikat i förhållande till sin elförsäljning. Ursprungsgarantierna köps av elproducenter och elleverantörer som vill kunna visa sina kunder vilken energikälla elen kommer från.

C4 Energi rapporterar, utan kostnad, uppgifter om din överskottsproduktion till Energimyndigheten. Om du vill ha elcertifikat för hela din produktion kan du installera en särskild elcertifikatsmätare för detta.

Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad
Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet

Läs mer om Energiskatt på el
Om försäljning av överskottsel

Om elcertifikatsystemet
Om ursprungsgarantier
Ansök om elcertifikat och ursprungsgarantier