Anslutning av solceller till elnät privat

Här kan du som är privatkund läsa mer om hur du ansluter sin solcellsanläggning till elnätet.

Så ansluter du din solcellsanläggning

 1. Välj en bra placering
  En bra plats att montera solceller på ett skuggfritt tak i sydligt läge. Taket ska ha 30-50 (grader) klassare lutning. Generellt kan man säga att 1 kW kräver 8 m2 yta och kan producera 900-1000 kWh per år beroende på förutsättningar och val av leverantör. Läs mer om solceller på Energimyndighetens hemsida. Se information på Svensk Solenergis webbplats och ta hjälp av vår solkarta.
 2. Läs de tekniska villkoren
  Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska villkor för produktionsanläggningar. Solcellsanläggningen ska vara godkänd att installera i Sverige
 3. Ansök om investeringsbidrag eller ROT-avdrag
  Du som har köpt solceller kan ansöka om investeringsbidrag som täcker 20% av investeringskostnaden. Om du söker för ett företag måste du skicka ansökan till länsstyrelsen innan du påbörjar arbetet med installationen. Övriga sökanden kan ansöka inom sex månader efter att de påbörjat installationen. Stödet betalas sedan ut i efterskott. Har du frågor kring en specifik ansökan, ta kontakt med din Länsstyrelse. Läs mer om investeringsstöd för solceller på Energimyndighetens hemsida. 
  ROT-avdrag ges 30 % av arbetskostnaden (installation, reparation och byte av solceller) om huset är äldre än fem år. Arbetskostnaden räknas schablonmässigt som 30 procent av investeringskostnaden, vilket innebär att avdraget blir cirka 9 procent av hela kostnaden. Skulle du senare få investeringsbidrag måste du betala tillbaka rotavdraget.

  Ska jag välja investeringsstöd eller rotavdrag?
  Du får inte utnyttja både rotavdrag och investeringsstöd för samma installation utan måste välja ett av dem. Fördelen med rot är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Nackdelen med rot är att det är lägre.
 4. Anlita en elektriker
  En auktoriserad elektriker installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elektriker skicka en föranmälan till oss och fylla i fältet ”Bilaga: Föranmälan mikroproduktion”. Du hittar mer information om leverantörer och installatörer på Svensk solenergis webbplats.
 5. Räcker kapaciteten till?
  Din elektriker undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. Efter vi fått komplett föranmälan från din elektriker skickar vi installationsmedgivande. Detta brukar vara klart inom en vecka om vi fått in fullständiga uppgifter från elektrikern.
 6. Få en ny elmätare och börja producera
  Efter elinstallationen av din anläggning är klar och vi fått in färdiganmälan brukar det ta två till fyra veckor innan vi byter ut mätaren. Vår fältpersonal kontaktar dig eller din elektriker innan detta tillfälle. Vi behöver byta elmätaren för att kunna mäta både elproduktion och elanvändning. Mätarbytet är kostnadsfritt för dig. När vi bytt mätaren är solcellsanläggningen klar för tillkoppling och du kan börja producera egen el. Slå inte på anläggningen innan elmätaren är bytt, annars registreras din produktion som förbrukning.

  För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda, varselmärkning av anläggningen måste finnas eftersom den alltid kommer att vara spänningssatt. En arbetsbrytare, som finns åtkomlig för nätägarens och räddningstjänstens personal och är varselmärkt, måste finnas vid anläggningen. Läs mer på vår installatörssida
 7. Välj elhandelsföretag
  Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för din producerade el. Det elhandelsföretag blir automatiskt det elbolag du är kund hos. Vill du sälja till någon annan skriver du ett separat säljavtal.
 8. Begär skattereduktion för din överskottsproduktion
  Efter det första året som elproducerande har du rätt att få skattereduktion för dina produktionsöverskott upp till 18 000 kronor per år, vilket motsvarar en produktion på 30 000 kWh. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.
 9. Betala moms om försäljningen är mer än 30 000 kronor
  Du behöver momsregistrera dig och betala moms för den producerade överskottsel du säljer, om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år. Läs mer om försäljning av överskottsel.

 

Ersättning för produktion

Mikroproduktion för privatkunder

För att räknas som mikroproducent av el måste du använda mer el än du producerar under ett år. Det gäller säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5kW. Du producerar din el för eget bruk och din anläggning måste ligga i C4 Energis elnätsområde. Om du producerar mer än det du använder ändras villkoren från mikroproduktion till småskalig elproduktion.

Prislista elhandel - ersättning för överskottsel

Ersättning för mikroproduktion – överskottsel Mikroproducent – inmatning < 63A Gäller för säkringsabonnemang upp till 63A och en produktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5 kW i C4 Energis elnätsområde. Du producerar el för eget bruk. Du är nettokonsument vilket innebär att du använder mer el än du producerar i samma uttagspunkt under ett år. Du måste teckna ett 3-års elhandelsavtal med C4 Energi AB El-handel för din konsumtionsanläggning. Ersättning första året är NordPool:s schablonavräkningspris för aktuellt elområde i SEK, plus 20 öre/kWh ifrån C4Energi AB, exkl. moms. Resterande tid är ersättningen schablonavräkningspriset. Avräkning av överskottet som matas in på elnätet sker månadsvis, ersättning regleras på fakturan för elhandelsavtalets elleverans till anläggningsadressen. Kunder utanför C4 Energis nätområde och för de kunder som har större anläggningar än ovan, kontakta oss för en offert. Prislistan giltig från 2019-01-01.

Ersättning för nätnytta

C4 Energis nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät, tack vare din elproduktion. (Gäller från och med 2018-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Energiersättning 4,00 öre/kWh 3,40 öre/kWh

 

Elcertifikat och ursprungsgarantier

För varje megawattimme förnybar el som du producerar kan du få ett elcertifikat och en ursprungsgaranti, som du sedan kan sälja. Köpare av certifikat är ofta elleverantörer och andra aktörer som enligt lag är skyldiga att ha ett visst antal certifikat i förhållande till sin elförsäljning. Ursprungsgarantierna köps av elproducenter och elleverantörer som vill kunna visa sina kunder vilken energikälla elen kommer ifrån.

C4 Energi rapporterar utan kostnad uppgifter om din överskottsproduktion till Energimyndigheten. Om du vill ha elcertifikat för hela din produktion kan du installera en särskild elcertifikatsmätare för detta.

Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad

Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet

Läs mer om Energiskatt på el

Om försäljning av överskottsel

Om elcertifikatsystemet

Om ursprungsgarantier

Ansök om elcertifikat och ursprungsgarantier

Inmatningsavgifter

Prislista för inmatningskunder


(Gäller från och med 2018-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Fast avgift, kr/år 0 kr 0 kr
Mätavgift 1500 kr/år 1500 kr/år

 

Effektavgift

Effektavgift baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt under månaden. Effektavgift debiteras månadsvis.

Kalkyl solenergi för privatkunder

När solen skiner mycket och du inte förbrukar all miljövänlig el som produceras av din solcellsanläggning kan du sälja överskottet till oss på C4 Energi. På så vis får andra nytta av din gröna el och du får mer pengar i plånboken.

När man ska göra en kalkyl är det viktigt att rätt förutsättningar används. I Kristianstads kommun finns idag sex olika elnätsägare som var och en har sin egen prislista för överföring och mottagande av el. Ju mer du betalar i överföringsavgift desto mer lönsamt blir det att göra investeringen.

C4 Energis Solkartan är inställd på 0,9 kr/kWh vilket är ungefär kostnaden för att köpa in din el från C4 Energi AB (elhandel) + C4 Elnät AB (nättjänsten). När du levererar ut på nätet så blir den sammanlagda ersättningen i praktiken densamma det vill säga 0,9 kr/kWh under förutsättning att elen säljs till C4 Energi AB.