Riktlinjer vid markarbeten

Det är mycket viktigt att veta vilka rutiner och riktlinjer som gäller vid markarbete. En skadad ledning kan få stora konsekvenser för såväl privatabonnenter som företag och samhällskritiska verksamheter, till exempel vårdinrättningar. Läs därför riktlinjerna nedan noggrant innan du planerar grävandet.

Säkerhet vid markarbeten
C4 Elnät arbetar året om med underhåll och utbyggnad av elnätet. Vårt elnät är markförlagt och finns i Kristianstad och Åhus tätorter. Detta ställer krav dels på oss som anläggningsinnehavare, dels på dig som ska utföra ett arbete i närheten av våra ledningar.

Ledningsanvisning
C4 Elnät är anslutet till Ledningskollen.se På Ledningskollen.se kan du få reda på om våra markkablar finns placerade i området där du planerar att uppföra en byggnad, gräva eller verka på annat sätt.

Vid planering av följande arbeten ska du alltid undersöka om våra markkablar finns i området, och i de fall där markkablar finns ska du beställa en kostnadsfri ledningsanvisning i Ledningskollen minst tre veckor innan arbetet ska starta:

·         Grävning, slå ned stolpar eller fästjärn för till exempel staket

·         Borrning

·         Uppförande av byggnader

·         Förändring av markytans bärlager (exempelvis asfaltering, plattsättning, plantering, uppställning)

·         Sprängning

·         Förläggning av andra ledningar än koncessionspliktig starkströmsledning (exempelvis optofiber, fjärrvärme, VA, gatubelysning med mera)

En ledningsanvisning utförs av oss på platsen eller de platser som du har uppgett i din ansökan på Ledningskollen. Vi använder gul sprayfärg samt markeringspinnar för att anvisa vart våra ledningar går. I vissa fall är det lämpligt att vår kabelutsättare träffar dig på platsen så att missförstånd undviks, till exempel vid större och omfattande ingrepp i marken. En ledningsanvisning är giltig i 30 dagar, och det är din skyldighet att underhålla anvisningen (markeringspinnar och färgmarkeringar) under den tiden.

För våra markkablar upp till driftspänning 12 kV tillämpar vi en försiktighetszon på 1 meter horisontellt åt båda hållen räknat från ledningsanvisningens sträckning. För 50 kV och högre gäller 2 meter försiktighetszon. Oavsett om du gräver inom eller utom försiktighetszonen är det ditt ansvar att du inte skadar vår anläggning.  

Inom försiktighetszonen ska handgrävning tillämpas intill att kablar har blottlagts. Schaktmassor ska återställas till sitt ursprungliga skick för att inte påverka kabeln eller kablarnas termiska förmåga. Återfyllnad över kablar ska alltid utföras enligt senaste versionen av EBR KJ 41. Kabelmarkeringsband som grävts sönder ska återställas med samma typ, vanligast är SPN125 eller SPN300 i gult utförande och med texten ”KABEL” eller motsvarande.

Du får inte förlägga något närmare än 0,5 meter från våra kablar. Om du skadar vår anläggning ska du omedelbart stoppa arbetet och kontakta oss. Stanna kvar, håll avstånd och bevaka platsen intill att vår personal anländer. Tänk på att aldrig röra en skadad anläggningsdel – det är förenat med livsfara. Vid skador orsakade av dig kommer du att faktureras för reparation och återställning enligt självkostnadsprincipen samt eventuella skadeståndskrav riktade mot oss på grund av avbrottet.

Borrning
Vid horisontell borrning eller rördrivning i mark måste förläggningsdjupet på våra markkablar kontrolleras innan arbetet påbörjas. Det sker genom att markkablarna friläggs. Vid vertikal borrning eller neddrivning av föremål inom 2 meter från vår markkabel (oavsett spänningsnivå) ska kabeln eller kablarna friläggas innan arbetet får påbörjas.

Ledningsbevakning
Vi erbjuder kostnadsfri ledningsbevakning. Tjänsten innebär att vår personal kommer ut och bevakar ert arbete i syfte att undgå anläggningsskada. Vänligen observera att tjänsten inte innebär att ni frånskriver ert ansvar. Vår personal kan bidra med tips och råd om hur ni bör göra för att inte skada vår anläggning. Beställning av ledningsbevakning görs minst 3 veckor innan arbetet ska starta.

Tillfällig kabel på mark
Ibland kan vi behöva förlägga markkablar direkt på marken, till exempel om det uppstår fel på en kabel in till en fastighet. Betrakta alltid kablar på marken som att de är tagna i drift och spänningssatta.

Strikt ansvar
Som anläggningsinnehavare är vi i lagen ålagda ett så kallat strikt ansvar för att leverera felfri el till kunder i vårt koncessionsområde. Vi kan komma att stoppa arbeten som vi bedömer utgör en oacceptabel risk för dels leveransen av el, dels person- eller sakskada orsakad av elektrisk ström genom vår anläggning. C4 Elnät ersätter inte uppkomna skador i samband med ett sådant stopp.

Kontakta oss
Vardagar 0800 – 1600               044-780 75 20
Övrig tid (beredskap)                044-775 75 20

Definitioner
Anläggning                                  Elanläggning med samtliga ingående delar
Anläggningsdel                           Del ingående i elanläggningen, till exempel markkabel, kabelskåp, jordlina, kabelrör med mera