Ei slopar reduceringen av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar.

Produktionsanläggningar som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt har kunnat få en reducerad nätavgift. Nu har Energimarknadsinspektionen tagit beslutet om att ägare av småskaliga produktionsanläggningar ska stå för sina egna kostnader.

 

Nätavgift för de faktiska kostnaderna

Bestämmelser för den reducerade nätavgiften skiljer sig mellan EU:s elmarknadsförordning och de nationella ellagarna. Det menar Ei (Energimarknadsinspektionen) som har tolkat de olika bestämmelserna och beslutat att slopa den reducerade nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar. Elmarknadsförordningen har företräde framför nationella bestämmelser vilket nätägare och producenter behöver förhålla sig till.

Ei menar att den reducerade nätavgiften belastar andra nätkunder vilket inte är förenligt med EU:s bestämmelser. Därför kommer nu ägare av de småskaliga produktionsanläggningarna betala en nätavgift som överensstämmer med de faktiska kostnaderna för inmatningen av el i elnätet.

EU:s elmarknadsförordning har företräde

Under 80-talet togs det fram bestämmelser i ellagen som innebar att ägare till produktionsanläggningar med en effekt mindre än 1500 kW skulle få en minskad nätavgift. Senare har man också introducerat subventioner för små anläggningarna (mikroproducenter) som uppfyller vissa kriterier så att de slipper nätavgifterna för inmatning av elen helt.

Nu har Ei gjort en nytolkning av våra nationella lagar och bestämmelserna och bedömt att de går mot de principerna som står i EU:s elmarknadsförordning. I artikel 18, anger förordningen att nätföretagen behöver ta ut avgifter som motsvarar de faktiska kostnaderna och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

För en mindre solcellsanläggning på villatak bedömer Ei att kostnadsökningen kan vara begränsad, så länge samma säkringsnivå används för inmatning och uttag.

Vad händer nu?

C4 Energi följer frågan och kommer att kommunicera ut mer information kring de praktiska förändringarna och de eventuella prisjusteringarna som följer när beräkningarna är färdigställda. Tills dess kan du läsa mer om nyheten på energimarknadsinspektionens hemsida via länken nedan.

Ei:s bedömning: Ingen reducerad nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar - Energimarknadsinspektionen