Så hanterar vi personuppgifter

Vi på C4 Energi värnar om en säker hantering av de uppgifter om våra kunder (person­uppgifter) som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet.

EU-flaggan som vajar i vinden mot klarblå himmel.

Den 25 maj 2018 började en ny EU-förordning att gälla i alla medlemsstater. Den kallas GDPR vilket är en förkortning av Geral Data Protection Regulation. Till­sammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen, ersätter den Personuppgiftslagen. De större förändringarna mot tidigare regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärpts, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökat.

Vilka uppgifter behandlas?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och leverera de olika ”nyttigheter” som kunden vill använda, måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller vill bli kund. Det kan vara namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, mätarnummer, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du har från oss och för att vi ska kunna hantera den ekonomiska delen av vår affärsrelation.

För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla personuppgifter, så måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Den kan antingen bestå av att det finns reglerat i författning vilka uppgifter som måste behandlas, eller vara baserat på det avtal som ligger till grund för vår relation. I vissa fall är det ett samtycke från den registrerade. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att vi behandlar personuppgifter där det behövs för att uppfylla avtalet, utveckla vår service och informera dig om nya tjänster och produkter. I de fall där vi behandlar personuppgifter efter att vårt kundförhållande är avslutat, inhämtar vi normalt ett samtycke till behandlingen.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal. Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som elinstalla­törer, fastighetsägare, hyresvärdar eller Skatteverket.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. kundförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.

En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla uppgift om full­ständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:

C4 Energi AB
Box 2105
291 02 Kristianstad

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  som är den myndighet som är tillsynsansvarig.