Nyckeltal

I en koncern som vår finns det självklart många spännande siffror att redovisa. Här nedan följer några nyckeltal för C4 Energikoncernen (Mkr).

C4 Energi i siffror

  2021 2020
Nettoomsättning 684 542
Resultat efter finansiella poster 128 42
Balansomslutning 1 785 1 686
Nettoinvesteringar 145 127
Kassaflöde från rörelsen 85 81
Avkastning i sysselsatt kapital (%) 9,6 3,7
Avkastning eget kapital (%) 13,1 4,5
Soliditet (%) 45,8 43,5
Försäljning av fjärrvärme (GWh) 369 321
Elproduktion Allöverket (GWh) 83 62
Överförd energi elnät (GWh) 518 486
Biogasproduktion 62 57
Antal fjärrvärmeanläggningar 3 779 3 755
Antal elnätsabonnemang 29 188 28 146
Antal elhandelskunder 9 999 8 717
Medeltal anställda 98 98

 

Bild på Stora torg i Kristianstad