Våra utsläpp

C4 Energis produktion av fjärrvärme, el och fjärrkyla ger upphov till såväl direkta som indirekta utsläpp av koldioxid (CO2). Det är dock i små mängder eftersom huvudsakligen förnybara bränslen används.

Det som bedöms som klimatpåverkan är utsläpp vid energiproduktion av fossila bränslen som kol, fossil olja och naturgas, i form av CO2-ekvivalenter. För att beräkna CO2-ekvivalenter räknas även andra växthusgaser om till samma utsläppsvärde som CO2.

Direkta utsläpp är de utsläpp som C4 Energis energiproduktion ger upphov till i form av CO2-ekvivalenter vid förbränningen i kraftvärmeverkets och panncentralernas pannor. När de indirekta utsläppen är medräknade har även beräknade utsläpp för när bränslet har energiomvandlats, framställts och transporterats räknats med. C4 Energi har valt att beräkna de indirekta utsläppen med hjälp av Energiföretagen Sveriges lokalt framtagna miljövärden.

Tabellen visar C4 Energis klimatpåverkan uttryckt i CO2 vid produktion av elektricitet, värme och kyla under 2023.

År 2023 Enhet
Andel fossilfritt bränsle 99,73 %
Direkt utsläpp för el  0,00 Kg CO2/MWh
Direkt och indirekt utsläpp för el från Allöverket 6,87 Kg CO2/MWh
Direkt utsläpp för fjärrvärme 1,40 Kg CO2/MWh
Direkt och indirekt utsläpp för fjärrvärme 7,55 Kg CO2/MWh
Direkt utsläpp för fjärrkyla 0,00 Kg CO2/MWh
Direkt och indirekt utsläpp för fjärrkyla 3,32 Kg CO2/MWh