Våra utsläpp

C4 Energis produktion av fjärrvärme, el och fjärrkyla ger upphov till såväl direkta som indirekta utsläpp av koldioxid (CO2). Men det är i små mängder eftersom huvudsakligen förnybara bränslen används.

Det som räknas som klimatpåverkan är utsläpp vid energiomvandling av fossila bränslen som kol, fossil olja och naturgas, i form av CO2-ekvivalenter. För att beräkna CO2-ekvivalenter räknas växthusgaser som metan och lustgas om till samma utsläppsvärde som CO2.

Direkta utsläpp är de utsläpp som C4 Energis energiproduktion ger upphov till i form av CO2-ekvivalenter vid förbränningen i kraftvärmeverkets pannor. När de indirekta utsläppen är medräknade har även beräknade utsläpp för när bränslet har energiomvandlats, producerats och transporterats räknats med. C4 Energi har valt att beräkna de indirekta utsläppen med hjälp av Energiföretagen Sveriges lokalt framtagna värden.

Tabellen visar C4 Energis klimatpåverkan uttryckt i CO2 vid produktion av elektricitet, värme och kyla under 2021.

År 2021 Enhet
Andel fossilfritt bränsle 99,92 %
Direkt utsläpp för el (kg CO2/ MWh) 0,00 Kg CO2/MWh
Direkt och indirekt utsläpp för el 9,62 Kg CO2/MWh
Direkt utsläpp för fjärrvärme 0,38 Kg CO2/MWh
Direkt och indirekt utsläpp för fjärrvärme 9,19 Kg CO2/MWh
Direkt utsläpp för fjärrkyla 0,00 Kg CO2/MWh
Direkt och indirekt utsläpp för fjärrkyla 1,21 Kg CO2/MWh