Biogas eller el – vilket drivmedel är miljövänligast?

Genom att satsa på fordon som drivs på el eller biogas kan samhället bli ännu mer hållbart. Båda drivmedlen har sina fördelar och nackdelar.

buss i trafik

Biogas är 100 procent förnybart och jämfört med bensin och diesel ger biogasdrivna fordon upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp, och utsläppen av kväveoxider och partiklar är nästan noll.

Det finns många fördelar med elfordon, såsom att de bullrar mindre och är avgasfria. Men för att fordon laddade med el ska ge en miljövinst måste de laddas med förnybar el från vind, sol - eller vattenkraft.

– Det gäller att säkerställa elförsörjningen och att elnäten hinner byggas ut i samma takt som vi övergår till fler elfordon, menar Rose-Marie Nilsson som arbetar som miljöingenjör på C4 Energi.

När energianvändningen ökar, räcker den svenskproducerade förnybara elen inte till hos oss i Skåne. El produceras då i södra Sverige av fossil olja eller importeras från Europa t.ex. Tyskland, som när förbrukningen ökar använder kol- och gaskraftproducerad el.

Tore Sigurdsson, ansvarig för C4 Energis biogasanläggning i Karpalund förklarar varför biogas därför fortsatt har en viktig roll:

– Med biogas kör du miljövänligt med vår lokalproducerade biogas. Kommunens livsmedelsavfall ingår i ett viktigt kretslopp som skapar energi till våra fordon och näring till våra åkrar, i en lokal cirkulär ekonomi.

Slutsatsen är att både el och biogas är miljövänliga alternativ jämfört med bensin och diesel - och att både el och biogas behövs för att klara omställningen till en fossilfri framtid.

Publicerad: 2021-11-08