Aska från Allöverket återför näringsämnen till skogen

​Nu återförs flygaskan från fjärrvärmeproduktionen till skogen i närområdet och därmed sluts kretsloppet för värmeproduktionen. Med det tar C4 Energi ännu ett steg framåt i hållbarhetsarbetet.

Skog fjärrvärme 825x400.jpg

C4 Energis fjärrvärme produceras av nära 100% biobränsle, det vill säga restprodukter från skogsavverkning. När flisen förbränns i värmeverket får vi fram miljövänlig fjärrvärme, ånga som driver våra turbiner så vi kan producera grön el och en restprodukt vi får är aska.

- Det är både flygaska och bottenaska som tidigare har använts som täckmaterial över exempelvis soptippar men flygaskan kan vi nu återföra till skogen, förklarar Fredric Kron som är produktionschef för Allöverket på C4 Energi. Bottenaskan används till konstruktionsmaterial eftersom den består av mestadels sand. 

Nu sluts kretsloppet

Tre stora containers med flygaska och fyra mindre med bottenaska lämnar nu varje vecka Allöverket. Vintertid kommer det att bli ännu mer.

- Det handlar om att sluta kretsloppet och att återföra viktiga näringsämnen till skogen så att de inte går förlorade, säger Fredrik Kron.

C4 Energis miljöingenjör Rose-Marie Nilsson förklarar att flygaskan motverkar utarmning av marken och ger bättre förutsättningar för tillväxt i nästa generation skog genom att minska försurning och återföra viktiga ämnen som kalium, magnesium, kalcium, fosfor och spårämnen.

Återföringen av näringsämnen är extra viktig i det moderna skogsbruket då även toppar, grenar och ibland även rötter körs bort från skogen. Eftersom Allöverket drivs med restprodukter direkt från skogen utan inslag av till exempel rivningsvirke eller annat träbaserat behandlat avfall har askan inte förorenats av tungmetaller och är därför möjlig att återföra till naturen.

- Det är vinst för miljön och definitivt ett sätt för oss att se till att den redan miljövänliga fjärrvärmeproduktionen blir ännu mer hållbar, säger Fredric Kron.

Publicerad: 2019-09-11