Historik

Genom att svepa i informationsrutans nedkant kan du se respektive fönsters historikvärden så som effekt, medelvärdeseffekt och effekt per fas.

Din effekt kommer in i grafen var 10:e sekund. Du kan välja att se 1, 6, 12 eller 24 timmar. När det senaste värdet presenteras plockas det äldsta värdet bort inom valt intervall. Inga värden lagras.

Genom att aktivera ”visa medelvärde” får man medeleffekten i det valda intervallet.

Genom att markera med fingret på graferna visas den aktuella effekten.