Skillnaden mellan energi och effekt

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan energi och effekt i framtiden. Nya elnätstariffer kommer att införas successivt fram till 2027, i dessa tariffer kommer effekten vara av stor betydelse. Hög effekt kommer att medföra högre kostnader.

Vad är skillnaden mellan energi och effekt på Youtube

Framtidens elproduktion i Sverige kommer till följd av det politiska målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 att innebära en ökad andel väderberoende produktion i form av bland annat vind- och solkraft.

Vidare förutspås elanvändningen öka bland annat på grund av den omfattande elektrifiering som sker inom industrin men också den bredare elektrifiering som sker som en följd av den pågående energiomställningen.
 
Större och nya krav på elsystemet
Med de förändringar som sker följer att behoven av flexibilitetsresurser på användarsidan för balansering av elsystemet ökar, liksom behoven av att nyttja befintlig kapacitet i elnäten så effektivt som möjligt. Förutom att använda de resurser vi har så effektivt som möjligt kommer behoven av ny infrastruktur, exempelvis nya elledningar för ökad överföringskapaciteten i elnäten, att öka.

Ökad överföringskapacitet kan i vissa fall också åstadkommas genom att elnäten används effektivare, så att investeringar kan skjutas upp eller till och med undvikas.

Balansera utbud och efterfrågan
Med en jämnare belastning och lägre effekttoppar ryms fler elanvändare i det befintliga elnätet
Det innebär att om elnätet nyttjas mer effektivt kan det leda till ökad möjlighet för anslutning av exempelvis mer förnybar elproduktion eller fler uttagskunder utan att man behöver investera i mer elnätskapacitet.