C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Här kan du se dina anläggningar, avtal, fakturor & förbrukning. Anmäla flyttning och ändra fakturaadress. Via Energispegeln kan du skapa larm, rapporter och se din förbrukning grafiskt. Nyregistrering

Ange inloggningsuppgifter
Kundnr
Lösenord

Fjärrvärme

[29 jun 19 07:00]
På grund av underhållsarbete kommer fjärrvärmen vara avstängd Lördag 29/6 kl 07.00 – 16.00. Området är industrigatan enligt bifogad karta.

Här meddelar vi akuta driftstörningar. Övrig driftinformation hittar ni under driftinformation.

Om du upplever avbrott eller störning och inte hittar något här kan du felanmäla till oss. 

Genväg till sida Kontakt

Kontakt

C4 Energi AB
Box 2105 
291 02 Kristianstad

Växel:   044-780 75 00, vardagar 8-16
Kundservice:   044-780 75 20, vardagar 8-16
E-post:   c4energi@c4energi.se
Fax:   044-780 75 99

 

Presskontakt
Malin Sturesson, kommunikatör  
044-780 75 23
malin.sturesson@c4energi.se

Du hittar oss här

 • Huvudkontor, kundservice, el, elnät & fibernät finns på Industrigatan 72.
 • Fjärrvärme & Fjärrkyla finns på Allöverket, Näsbyholmsvägen 10.
 • Biogas och Biogödsel hittar du på Wrangels Allé 4, Färlöv. 
Genväg till sida Personuppgifter

Personuppgifter

Vi på C4 Energi värnar om en säker hantering av de uppgifter om våra kunder (person­uppgifter) som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring som träder i kraft den 25 maj i år. Det är en ny EU-förordning som börjar gälla i alla medlemsstater och som kallas för GDPR, vilket är en förkortning av Geral Data Protection Regulation. Till­sammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen, kommer den att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen. De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.

Vilka uppgifter behandlas?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och leverera de olika ”nyttigheter” som kunden vill använda, måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller vill bli kund. Det kan vara namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, mätarnummer, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du har från oss och för att vi ska kunna hantera den ekonomiska delen av vår affärsrelation.

För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla personuppgifter, så måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Den kan antingen bestå av att det finns reglerat i författning vilka uppgifter som måste behandlas, eller vara baserat på det avtal som ligger till grund för vår relation. I vissa fall är det ett samtycke från den registrerade. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet måste registreras och behandlas och de uppgifter som vi behöver för att kunna utveckla vår service, de behöver vi ett samtycke till för att behandla.

Var kommer uppgifterna från?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som elinstalla­törer, fastighetsägare, hyresvärdar eller Skatteverket.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. kundförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.

En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla uppgift om full­ständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:

C4 Energi AB
Box 2105
291 02 Kristianstad

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill klaga på oss är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss, vilket du gör enklast genom vår kundservice på telefon 044-780 75 20 vardagar mellan 08:00-16:00 eller e-post kundservice@c4energi.se

 

Genväg till sida Synpunkter

Synpunkter

Har du synpunkter på jobb som C4 Energi utfört i eller i anslutning till din fastighet ber vi dig att fylla i vårt formulär för synpunkter/klagomål så att rätt person kan kontakta dig i ärendet.

Här kan du fylla i fomuläret

Genväg till sida Miljö

Miljö

Miljöfrågor utgör en viktig del av vår affärsidé och är av strategisk betydelse. Miljöarbete är för de flesta företag ett konkurrensmedel, men även ett förhållningssätt till omvärlden. Vi ger kommande generationer en bättre framtid.

Vårt miljötänkande genomsyrar hela företaget bland annat genom att vi aktivt arbetar med vårt miljöledningssystem, utbildar personal och har en god kommunikation. Vi arbetar med ständiga förbättringar, källsorterar avfall och använder biogasfordon.

Miljöarbetet förknippas även med ständig förbättring och ett genuint engagemang. Arbetet syftar på framtiden och den utveckling man vill gå till mötes. Vi vill ge kommande generationer en bättre framtid.

Miljöarbetet och vår miljöcertifiering ISO14001 är något som präglar koncernen positivt både internt och externt. Vår miljö, arbetsmiljö och hälsa är i fokus.

Genväg till sida Kort fakta

Kort fakta

Nyckeltal för C4 Energikoncernen (Mkr)
       2017       2016  
Nettoomsättning     547,4      511,8  
Resultat efter finansiella poster        101,6       104,3  
Balansomslutning 1 537,4 1 484,2  
Nettoinvesteringar     149,9         152,8  
Kassaflöde från rörelsen 67,1         49,7  
       

Nyckeltal i procent

     
       2017       2016  
Avkastning sysselsatt kapital (%)           9,2           10,0  
Avkastning eget kapital (%)    13,6            15,5  
Soliditet (%)        39,3         37,7  
       

Siffror i GWh

     
       2017       2016  
Försäljning fjärrvärme         361          364  
Elproduktion Allöverket            88             83  
Överförd energi elnät      502          501  
Biogasproduktion            57             54  
       

Övrigt

     
       2017       2016  
Antal fjärrvärmeanläggningar     3 540      3 480  
Antal elnätsabonnemang   28 350    28 220  
Antal elleveranspunkter   4 314 3 209  
Medelantal anställda 91 91  

Moderbolaget C4 Energi AB ägs av Kristianstads Kommun via Kristianstads Kommunföretag AB.
Dotterbolag: Kristianstads Biogas AB, C4 Elnät AB

 

Årsredovisning 2017

 

 

Genväg till sida Jobba hos oss

Jobba hos oss

Hos oss är trygghet, konkurrenskraft och serviceanda nyckelord. 

Vi är i ledningen.

Att attrahera, rekrytera och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet framgångsrikt. Personalen är vår viktigaste resurs! 

På vår arbetsplats känner sig medarbetarna engagerade och stolta, både för sitt eget arbete och för företaget. Här får man friskvårdsbidrag och vi har en aktiv personalklubb som anordnar aktiviteter efter personalens önskemål.

Vi arbetar i samverkan med lokala arbetstagarorganisationer. Så många frågor som möjligt ska hanteras av de som berörs av dem i sitt arbete. Samverkan mellan chefer, medarbetare och fackliga organisationer sker på olika nivåer inom koncernen.

Lediga tjänster

Marknadschef

Du är alltid välkommen att skicka in en spontanansökan till oss. Skicka ett personligt brev samt meritförteckning via e-post till:

lediga.jobb@c4energi.se

Genväg till sida Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelse

Ordinarie ledamöter i alla tre bolagen

Rune Simonsson, ordförande (fp)
Torbjörn Rosén, vice ordförande (m)
Östen Warnhag (c)
Niclas Nilsson (sd)
Bertil Troberg (s)

Suppleanter i alla tre bolagen

Roland Sandelin (s)
Lena Fantenberg (s)

Revisorer i alla tre bolagen

Mattias Johansson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers

Lekmannarevisorer i alla tre bolagen

Göran Sevebrant
Göran Wagermark

Personalföreträdare

C4 Energi AB

Ola Losell, ordinarie (SEKO)
Emil Ballovarre, ordinarie (Ledarna)
Jörgen Dahl, ersättare (Vision)
Jessica Persson, ersättare (Ledarna)

 

C4 Elnät AB

Jörgen Dahl, ordinarie (Vision)
Jessica Persson, ordinarie (Ledarna)
Ola Losell, ersättare (SEKO)
Emil Ballovarre, ersättare (Ledarna)

 

Kristianstad Biogas AB
Ola Ovesson, ordinarie (Transport)

Genväg till sida Upphandlingar

Upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar listas på Allegos hemsida.

Genväg till sida Övervakningsplan

Övervakningsplan

Enligt ellagen ska vi som elnätsbolag ha en övervakningsplan för att visa att vi inte diskriminerar andra parter på elmarknaden, ur konkurrenssynpunkt.

Syftet är att dokumentera våra rutiner och policys inom C4 Energi koncernen där det kan finnas risk för diskriminering av tredje part. 

En gång per år ska en rapport publiceras på hemsidan om vilka åtgärder vi har vidtagit. 

2018

Rapport Övervakningsplan.pdf

Genväg till sida Studiebesök

Studiebesök

Fjärrvärme & Fjärrkyla

 • Är du intresserad av vad som döljer sig bakom Allöverkets fasad?
 • Varför är tillgången på varmvatten obegränsad när man har fjärrvärme?

Elnät

 • Varför ökar Kristianstads elanvändning när det är reklam på TV?
 • Vad är det som händer med nätet när ljuset tänds och släcks i mitt hem?

Fibernät

 • Hur kan man med ett tunt glasrör få snabbt internet?
 • Hur går informationen fram i fibernätet?

Biogas & Biogödsel

 • Hur kan mina matsopor bli drivmedel för stadens bussar?
 • Vad är det som gör att biogödsel är så bra för åkrarna?

 

Du är välkommen på studiebesök hos oss

Skicka mail till c4energi@c4energi.se och anmäl intresse, till vad och hur många ni är så återkommer vi för att hitta tid för ert besök.

Genväg till sida Sponsring

Sponsring

Det lokala föreningslivet är viktigt för oss på C4 Energi. Det skapar sysselsättning och mening för våra barn och ungdomar samt bidrar till att Kristianstads kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i. Föreningar verksamma i Kristianstads kommun är välkomna att söka sponsring hos oss på C4 Energi.

Föreningar är välkomna med en ansökan per förening och år. I ansökan önskar vi information om föreningen, vilken verksamhet ni bedriver, hur mycket pengar ni ansöker om samt vilka motprestationer ni kan erbjuda oss.

Läs vår sponsringspolicy innan ni skickar in er ansökan för att se så ni uppfyller kriterierna för sponsring.

C4 Energi sponsrar årligen flera stora och små föreningar i Kristianstads kommun. Bara för att en förening erhållit sponsring under ett år betyder det inte automatiskt att föreningen erhåller pengar även nästa år. C4 Energi tar årligen beslut om vilka föreningar som vi ska sponsra.

Elitsponsring hanteras separat men övriga föreningar som uppfyller kriterierna för sponsring är välkomna att ansöka om att bli:

Blå partner – Föreningen erhåller 5 000 kronor och C4 Energi erhåller klickbar logotyp på föreningens hemsida samt skylt på idrottsplats/idrottshall/föreningslokal eller liknande.

Röd partner – Föreningen erhåller 10 000 kronor och C4 Energi erhåller förutom klickbar logotyp på föreningens hemsida samt skylt på idrottsplats/idrottshall/föreningslokal annan motprestation i enlighet med beloppet som utbetalas. Vänligen ange utförligt i er ansökan hur denna motprestation kan komma att se ut.

Gul partner – Föreningen erhåller upp till 25 000 kronor och C4 Energi erhåller förutom klickbar logotyp på föreningens hemsida samt skylt på idrottsplats/idrottshall/föreningslokal annan större motprestation i enlighet med beloppet som utbetalas. Vänligen ange utförligt i er ansökan hur denna motprestation kan komma att se ut. Det kan handla om sponsring för större projekt som föreningen bedriver eller liknande.

För att ansöka vänligen fyll i formuläret.

C4 Energi har fattat beslut om vilka föreningar vi ska sponsra under 2019 och fördelat sponsringspengarna. Nästa möjlighet att söka sponsring är inför 2020.

Sista ansökningsdag för sponsring för 2020 är 31/8-2019.

Genväg till sida Leverantör

Leverantör

Nu har ni som är leverantör till oss möjlighet att skicka fakturor i PDF-format. Ni använder er av följande e-postadress och behöver alltid uppge korrekt referensnummer. Var noga med att rikta fakturan mot rätt bolag.