Energiläget! Råd, frågor och svar

Här har vi förklarat varför energi och el just nu är högaktuellt, hur situationen uppstått och våra råd kring hur du kan förbereda dig inför varierande elpriser i framtiden. Du finner också information om tidigare elstöd.

Aktuellt

2023-06-20: När solens strålar omfamnar oss och temperaturen stiger, förutspår experter att elpriserna i början av sommaren kommer att sjunka i elområde fyra. Men precis som med väderprognoser kan elpriserna variera och ändras. Läs hela nyheten här!

2023-03-10: Här har vi samlat frågor och svar, information och viktiga länkar om elstöd för både privatperson och företag/organisationer. 

2023-01-19: Elanvändningen i vårt elnät i Kristianstad och Åhus har minskat under november och december. Vår analys visar att månadssnittet för elanvändningen minskat med 13 procent i november och december 2022 jämfört med föregående år. Läs hela pressmeddelandet här!

2022-12-07:
För att undvika dyra elräkningar och överbelastning av elnätet behöver vi alla spara el nu. – Varje tänd lampa och kWh räknas, man befarar att elpriserna kommer att dubbleras under perioden, säger Daniel Persson, Affärsområdeschef på C4 Energi. Läs hela pressmeddelandet här!

Elpriserna bestäms av en rad olika faktorer

Elpriserna går upp och ner och det är många faktorer som påverkar, allt ifrån vädret till vattenmängden i våra vattenmagasin till omvärld och världsekonomi. Se gärna vår film om vad som påverkar elpriserna.


Väder och vind
Vädret har stor påverkan på elpriserna. El i Sverige produceras genom framför allt vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. För att producera el med vindkraft behövs vind och för att producera med vattenkraft behövs regn.

Fyra elområden
År 2011 delades Sverige in i fyra elområden. Indelningen skulle stimulera till investeringar i ny fossilfri elproduktion, som exempelvis vindkraft och solkraft där det fanns ett underskott på el (södra och mellersta Sverige). Utbyggnaden av fossilfri produktion pågår för fullt men motsvarar inte elproduktionen som kom från den nedlagda kärnkraften.

Prisskillnader i Sverige
Sammanfattningsvis har vi därför sedan elområdena infördes haft ett överskott på el i norra Sverige och underskott på el i södra. Det har resulterat i prisskillnader. Vi har alltså haft elprisskillnader hela tiden inom landet sedan år 2011.

Omvärlden
Vårt elsystem är sammankopplat med Europa och vi stödjer varandra. Om vår elproduktion i södra Sverige inte räcker till kan vi importera el från våra grannländer, men på grund av situationen i omvärlden, efterdyningar på världsekonomin från pandemin och ett pågående krig har priserna på gas och kol ökat till rekordnivåer. Utöver detta har det tillkommit ökade kostnader för utsläppsrätter på gas- och kolkraft.

Kärnkraft
Kärnkraftsproducerad el ger i princip inga utsläpp till atmosfären men det radioaktiva kärnbränslet måste förvaras avskilt under mycket lång tid, vilket gör att vattenkraft, vindkraft och solkraft är att föredra. Avveckling av kärnkraft och investeringar i fossilfri produktion har inte bara gjorts i Sverige utan i hela Europa, vilket gjort hela Europa beroende av rysk fossilgas.

Sammanfattningsvis påverkar alla ovan faktorer elpriset och när detta inträffar samtidigt som energiförbrukningen ökar i hushållen under hösten och vintern, ökar också elpriset till nivåer vi tidigare sällan ställts inför. På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energiläget.

Kan strömmen stängas av i vinter?
Risken för behov av frånkoppling har ökat på grund av elbristen i Europa enligt Svenska Kraftnät. Här har vi samlat information om elavbrott vid elbrist. 

Hur kan situationen lösas?
Det är en komplex situation som Europa och Sverige befinner sig i. Europa är idag beroende av tillgång på gas, och tills EU har funnit alternativ till den nu begränsade gasförsörjningen från Ryssland kvarstår en hög prisnivå. Samtidigt behöver vi bygga ut mer fossilfri elproduktion och det kommer att ta tid. För att klara kommande uppvärmningssäsong 2022 är därför den mest effektiva lösningen att samhället tillsammans minskar sin elförbrukning.

Vad innebär regeringens förslag om elprisstöd?
Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag från regeringen att betala ut stöd till elkunder i södra Sverige. Förordningen som mer i detalj anger hur uppdraget ska gå till väntas den 22 december 2022. Det finns ännu inget datum för när pengarna kan betalas ut. Läs gärna mer om elstödet på Försäkringskassans hemsida. 

Min faktura - hur påverkas jag?

Elnätsavgift
C4 Energi äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte väljer elnät själv. Du som kund i detta elnätsområde betalar därför en elnätsavgift. Nätavgiften avser kostnaden för överföring av el till ditt hem, samt drift och underhåll av elnätet.

Höjd elnätsavgift?
Vårt lokalnät får el via E.ON:s regionnät, som i sin tur tar emot el via det rikstäckande stamnätet. Höjningar av stamnäts- och regionnätsavgifter förs vidare till kunderna via C4 Energis elnätsavgift. Elnätsavgifterna har den senaste tiden också ökat till följd av den geopolitiska situationen. Läs vårt pressmeddelande angående senaste höjningen här.

Elavtal
Utöver elnätsavgiften väljer man ett elavtal från en elhandelsleverantör och du som kund kan själv välja vem du vill ha som elhandelsleverantör. Det finns över hundra olika leverantörer och de erbjuder en rad olika former av avtal. Man kan välja mellan rörligt elpris, ett pris som är fast över en period på till exempel ett eller tre år, eller avtal som kombinerar rörligt och fast pris.

Prisets olika delar
Elhandeln sker på en komplex marknad och på elhandelsbörsen Nord Pool där många faktorer avgör det slutliga elpriset. På Energiföretagens sida kan man läsa mer om elhandelsbörsen och hur priset är uppbyggt.

Elpriset på din elhandelsfaktura består av olika delar

  • Energiavgift. Det är den del du kan teckna avtal om och på så sätt påverka själv.
  • Fast årlig avgift. Den här avgiften fördelas månadsvis (per dygn) på din faktura.
  • Moms tillkommer på samtliga priser enligt svensk lag.

Hur kan jag förbereda mig inför högre elpriser?

Energispara
De höga elpriserna påverkar oss alla här i Kristianstad. Som privatperson eller företagare kan man satsa på energibesparande åtgärder, varje kilowattimme som du sparar innebär mindre kostnad för dig.

Buffert
I väntan på besked gällande statligt stöd uppmanar vi att avsätta en buffert som för en normalstor villa kan behöva uppgå till ca 30 000 - 50 000 sek . Har du inte möjlighet till det kan det vara en god idé att kontakta din bank.

Rådgivning
I Kristianstad kommun erbjuds opartisk energirådgivning och budget- och skuldrådgivning för dig som är orolig och vill ha råd, har frågor och funderingar. Har du en fråga om ditt nuvarande elavtal hos C4 Energi eller vill veta mer om våra tjänster är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Var kan jag se min förbrukning?
Du kan se din förbrukning på din faktura eller genom att logga in på Mina sidor.