Gräva nära ledning

När du ska gräva eller bygga är det mycket viktigt att du undviker skada kraftkablar av misstag. En skadad elledning kan resultera i strömavbrott med stora konsekvenser för bostäder, sjukhus, industrier och andra abonnenter.

För att veta var kraftkablar ligger nergrävda kan du begära om en ledningsanvisning genom den kostnadsfria tjänsten www.ledningskollen.se.

Vid skada som uppkommer i samband med grävning utan anvisning har skett eller har orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för markarbetena de kostnader som uppkommer för reparationer samt andra kostnader och/eller skador som uppstår för C4 Elnät med anledning av skadan, däri inkluderat eventuella skadestånd från kunder till C4 Elnät.
 
Vid konstaterad eller misstänkt skada kontakta genast kundservice på C4 Energi vardagar 08:00-16:00 på telefon 044-780 75 20. Stanna kvar och bevaka.

OBS! EN SKADAD ELKABEL KAN VARA LIVSFARLIG, RÖR INTE DEN OCH GÅ EJ NÄRA!

 

Riktlinjer från C4 Elnät AB gällande ledningsanvisning och utlämnande av dokumentation
 • Beställ ledningsanvisning minst 15 arbetsdagar före planerad grävstart.
 • Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation gäller 30 dagar. Anvisning på plats innebär spraymålning eller märkpinnar på marken av vår entreprenör. Det är sedan upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverkar synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats när anvisningen utförs.
 • Ledningars placering på kartan/precision i anvisningen kan avvika mot verkligheten. Handgrävning gäller därför inom 1 meter åt vartdera hållet från anvisningen/kabelns läge, såväl avseende kabelns djup. Tryckluftsspett eller liknande verktyg får inte användas. Observera att förläggningsdjupet kan variera och grävning/borrning alltid sker på egen risk.
 • Återfyllnad över elkablar ska utföras enligt EBR-standard KJ 41:99 (se bilaga 1) eller Mark-AMA. Den som utför markarbeten ska informera sig om innehållet i denna standard. Åtgärder som krävs på grund av felaktig återfyllnad debiteras den ansvarige för markarbetena.
 • Mottagaren har ansvar för att:
  - Endast använda informationen för uppdraget och att inte lämna ut informationen till obehöriga samt att respektera angiven tid för aktualitet och för säkerhet/precision i dokumentationen.
  - Förvara informationen på ett säkert sätt under hela arbetsperioden med kopia på platsen för markarbete samt att efter uppdragets slut makulera informationen.
  - Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar.
 • Snabbare hantering samt eventuell upprepad anvisning kan innebära en kostnad.
 • Prioriterade kablar. Med prioriterade kablar menas högspänningskablar och andra samhällsviktiga kablar. Vid allt markarbete inom 2 meter från dessa ska en arbetsledare eller kontrollant från C4 Elnät ges möjlighet att närvara för att bevaka arbetet om C4 elnät begär det. Detta innebär ingen kostnad för dig som kund. Vår representant anger då i samråd med gräventreprenören hur arbetet ska bedrivas och i vilken utsträckning handgrävning måste göras. Denne avgör också om och när en kabel ska göras spänningslös utifrån aktuellt driftläge och andra planerade frånkopplingar i elnätet.
 • Förläggningsdjup. Kablar för lågspänning (400 volt), högspänning upp till 11 kV samt signaländamål (exempelvis övervakning) ligger på minst 0,35 meters djup. Det kan dock förekomma avvikelser.
 • Belysningsstolpar och master. Vid grävning djupare än 0,45 meter och närmare än 2 meter från belysningsstolpe eller mast ska särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.
 • Horisontell jordborrning. För att undvika att kablar skadas vid borrning eller tryckning i mark, exempelvis genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuella kablar kontrolleras. Detta kan till exempel göras genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas.
 • Vertikal jordborrning. Vertikalborrning, neddrivning av rör eller liknande får inte göras närmare än 2 meter från en kabel utan att den friläggs innan arbetet påbörjas.
 • Friläggning. Efter friläggande av kabel ska föreskriftsenlig täckning och markering göras vid återfyllning för att undvika framtida skador (se bilaga 1 i EBR-standard KJ 41:99 eller Mark-AMA). Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av till exempel sättning i marken.
 • Rör för kablar. Vi förlägger ofta rör och rörsträngar för framtida behov. Om sådan skadas vid grävarbete ska C4 Elnät kontaktas för att ge anvisning om reparationsåtgärd. Vid byggnation av anläggning under mark, då våra rör inte kan användas, ska C4 Elnät kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen.
 • Drönarflygning. Flyg inte din drönare för nära en kraftledning eller annan elanläggning. Din drönare kan påverkas av elanläggningars elektriska och magnetiska fält. För att inte riskera att tappa kontrollen över din drönare ska du inte flyga närmare än 50 meter från kraftledningar, ställverk, kraftverk och liknande anläggningar. Du kan skada både din drönare eller den anläggning du flyger intill. Du riskerar också att skada annan egendom, människor eller djur och orsaka strömavbrott om du tappar kontrollen över din drönare. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för drönare kan du besöka transportstyrelsen.se.
 • När andra bolag behöver förlägga kabel i närheten av C4 elnäts befintliga jordkabel ska det ske i samråd med C4 elnät, om hur förläggningen planeras utföras och de risker som finns vid förläggningen.
 • Eftersom förläggande personal kan utsättas för arbetsmiljörisker eller riskerar att skada våra kablar och jordlinor, är det viktigt att riktlinjerna i detta dokument följs. Avståndet mellan befintlig elkabel ägd av C4 Elnät och tillkommande kabel eller rör ska vara minst 0,5 meter. Om inte detta avstånd kan hållas ska separat överenskommelse göras med C4 Elnät i varje enskilt fall. För att göra den här typen av kabelförläggning krävs det att kabelvisning utförs innan schaktning påbörjas. Observera att detta är minimiavståndet. Om möjligt bör avstånden vara så stora att respektive ledningsägare obehindrat kan gräva fram sin ledning utan att riskera att skada den andra anläggningen. För mer information om sambyggnad och samförläggning hänvisar vi till Svensk Energis kostnadskatalog som antingen går att ladda ner eller att beställa på svenskenergi.se (artikelnummer 30159). Du kan alltid kontakta kundtjänst på C4 Energi om du har frågor om kabel/ledningsvisning vardagar 08:00-16:00 på telefon 044-780 75 20.
Ledningskollen

Om du vill gräva på din tomt eller om du är en grävare eller en entreprenör finns det flera goda skäl att använda Ledningskollen innan du gräver:

En fråga når alla 

När du vill veta var det finns ledningar i marken, gör du en begäran om ledningsanvisning. Den når alla berörda ledningsägare i området som är med i Ledningskollen. Det innebär att du kan veta var elledningar, tele, fiber, vatten eller en annan infrastruktur ligger i marken.

Du minskar risken att gräva av andras ledningar

Genom att göra ledningsanvisningsärenden när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär. Ska någon annan gräva åt dig kan du låta den göra ärenden åt dig.

Det är gratis

Tjänsten finansieras med offentliga medel. Att använda Ledningskollen är gratis.

Du får rätt underlag

Genom att använda Ledningskollen och själv rita in på en karta var du vill gräva minskar du risken för missförstånd. Det ökar chansen att du får rätt underlag direkt och sparar tid. De flesta ledningsägare svarar dagen efter och alla ska ha svarat inom fem dagar.

Maskinentreprenörerna och Ledningskollen samarbetar

Ledningskollen och Maskinentreprenörerna träffas regelbundet. Det ger Maskinentreprenörerna möjlighet att ge synpunkter på hur Ledningskollen fungerar och kan utvecklas.