Avtal och villkor

Här hittar du de avtal och villkor som gäller för dig som privatkund hos C4 Elnät. Överföring av el sker enligt gällande tariffer och med tillämpning av Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar, NÄT 2012 K eller NÄT 2012 N.

Hand skriver på tagentbord.

Säkringsabonnemang 16-200A

Elnätsavgiften består av två delar: en FAST NÄTAVGIFT och en RÖRLIG NÄTAVGIFT.

Fast nätavgift

Fast nätavgift utgår för varje uttagspunkt och betalas fram till och med faktureringsmånaden. Avgiftens storlek bestäms av mätarsäkringens storlek i ampere (A). Ändring av avgiftsbestämmande säkring/passdel får ske endast av behörig elinstallatör och högst en gång under 12 månader. Elinstallatören ansvarar för färdiganmälan av säkringsbytet till nätägaren. Säsongsmässigt betingad ändring av tariff och säkring medges ej.

Rörlig nätavgift

Rörlig nätavgift debiteras efter faktisk uppmätt förbrukning, elöverföring i kWh. För anläggningar där innehavaren inte kunnat kontaktas för mätarbyte faktureras efter beräknad förbrukning som bygger på en beräknad årsenergi och förbrukningsmönster. Fritidshus eller andra uttagspunkter där kunden slagit ifrån huvudbrytaren och därmed brutit kontakten med den fjärravlästa elmätaren faktureras efter beräknad förbrukning och förbrukningsmönster.

Lägenhetstariff

Lägenhetstariff tillämpas endast för mätarsäkring med storlek 3x16 A. För äldre anläggningar med enfas tillåts maximalt 1x35 A. Fast avgift faktureras efter 3x16 A lägenhetstariff. Grundförutsättning för lägenhetstariff är att det skall finnas en gemensam servis för fyra eller fler abonnemang varav minst tre avser lägenheter samt ett abonnemang tecknat för fastighetens allmänna behov.
En förutsättning för tillämpning av lägenhetstariff är att lägenheterna ej får ha individuell uppvärmning. Lägenheter med individuell uppvärmning som idag har lägenhetstariff (hyreshusrabatt) behåller denna tills vidare.

Samtliga elmätare inom en huskropp skall vara samlade på ett ställe. Detta gäller vid nybyggnation eller vid ombyggnad/renovering.

För uttagspunkter som har högre mätarsäkring än 3x16 A tillämpas normal tariff efter storlek på mätarsäkringen. Lokaler där näringsverksamhet bedrivs i form av försäljning, service eller liknande kan inte tillämpa lägenhetstariff. Undantaget är om lokalen utan några förändringar kan användas som lägenhet för boende och kraven i övrigt är uppfyllda för att klassas som lägenhetstariff.

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor (.pdf)

Tillämpningsbestämmelser för lågspänningsleveranser (.pdf)