Avtal och villkor

Här hittar du de avtalsvillkor och tillämpningsbestämmelser som gäller våra företagskunder på elnät. Överföring av el sker enligt gällande tariffer och med tillämpning av Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar, NÄT 2012 K eller NÄT 2012 N.

Man sitter i orange konferensrum och skriver vid ett skrivbord. På bordet ligger papper och han håller i en penna.

Säkringsabonnemang 16-200A

Elnätsavgiften består av två delar: en FAST NÄTAVGIFT och en RÖRLIG NÄTAVGIFT.

Fast nätavgift

Fast nätavgift utgår för varje uttagspunkt och betalas fram till och med faktureringsmånaden. Avgiftens storlek bestäms av mätarsäkringens storlek i ampere (A). Ändring av avgiftsbestämmande säkring/passdel får ske endast av behörig elinstallatör och högst en gång under 12 månader. Elinstallatören ansvarar för färdiganmälan av säkringsbytet till nätägaren. Säsongsmässigt betingad ändring av tariff och säkring medges ej.

Rörlig nätavgift

Rörlig nätavgift debiteras efter faktisk uppmätt förbrukning, elöverföring i kWh.
För anläggningar där innehavaren inte kunnat kontaktas för mätarbyte faktureras efter beräknad förbrukning som bygger på en beräknad årsenergi och förbrukningsmönster. Fritidshus eller andra uttagspunkter där kunden slagit ifrån huvudbrytaren och därmed brutit kontakten med den fjärravlästa elmätaren faktureras efter beräknad förbrukning och förbrukningsmönster.

Lägenhetstariff

Lägenhetstariff tillämpas endast för mätarsäkring med storlek 3x16 A. För äldre anläggningar med enfas tillåts maximalt 1x35 A. Fast avgift faktureras efter 3x16 A lägenhetstariff. Grundförutsättning för lägenhetstariff är att det skall finnas en gemensam servis för fyra eller fler abonnemang varav minst tre avser lägenheter samt ett abonnemang tecknat för fastighetens allmänna behov.
En förutsättning för tillämpning av lägenhetstariff är att lägenheterna ej får ha individuell uppvärmning. Lägenheter med individuell uppvärmning som idag har lägenhetstariff (hyreshusrabatt) behåller denna tills vidare.

Samtliga elmätare inom en huskropp skall vara samlade på ett ställe. Detta gäller vid nybyggnation eller vid ombyggnad/renovering.

För uttagspunkter som har högre mätarsäkring än 3x16 A tillämpas normal tariff efter storlek på mätarsäkringen. Lokaler där näringsverksamhet bedrivs i form av försäljning, service eller liknande kan inte tillämpa lägenhetstariff. Undantaget är om lokalen utan några förändringar kan användas som lägenhet för boende och kraven i övrigt är uppfyllda för att klassas som lägenhetstariff.

Effektabonnemang-lågspänning >200A

Anslutning

Samtliga avgifter gäller för normal anslutning och under förutsättning att nätavtal finns. Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning av effektuttaget över den nivå som anslutningsavgift har erlagts för. Anslutningsspänning och anslutningspunkt bestäms av Nätägaren med hänsyn till lokala förhållanden samt effektuttagets storlek och karaktär.

Effektavgift

Effektavgift erläggs månadsvis för den uppmätta högst uttagna timeffekten respektive månad.

Överföring

Överföring debiteras efter uppmätt energi månadsvis. För överföringen gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar” NÄT 2012 N.

Reaktiv effekt

I tariffen ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till en viss gräns. Uttagsrätten anges som förhållandet mellan det högsta uppmätta månadsvärdet för uttagen reaktiv effekt per timme i kVAr och uppmätt aktiv effekt per timme i kW. Uttagsrätten är 50%.
Överstiger uttagen reaktiv effekt den angivna gränsen debiteras en avgift för den överuttagna effekten. Avgiften debiteras normalt månaden efter att uttaget skett.
Ingen inmatning av reaktiv effekt får ske till nätägarens nät under tiden maj - september.

Avgifter till statliga myndigheter

Allt enligt myndighetens beslutade avgifter. Se respektive prislista. Avgiften är inkluderad i den fasta avgiften.

Övrigt

Samtliga avgifter gäller exkl. moms och avgifter till statliga myndigheter. Fakturering sker månadsvis efter uppmätta effekt- och energiuttag.

Tarifferna gäller vid leverans i en uttagspunkt. För att effekttariff lågspänning skall kunna tillämpas måste det finnas en servisanslutning på minst 250 A säkring till den aktuella uttagspunkten samt att anläggningen har ett långsiktigt effektbehov under varje år som innebär att uppmätt timeffekt överstiger 100 kW under ett antal timmar varje år.

Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av elmätare, till-, från- och återinkoppling samt bristande betalning.

Uppsägning av nätavtalet samt ny kund på anläggningen 

Nätavtalet med kunden gäller tillsvidare och upphör tidigast 30 dagar efter skriftlig uppsägning. Då en ny kund flyttar in på en befintlig anläggning erläggs en inflyttningsavgift på 250 kronor exkl. moms. Vid ändring av ett företags organisationsnummer betraktas detta som ny kund.

Effektabonnemang-Högspänning

Anslutning

Samtliga avgifter gäller för normal anslutning och under förutsättning att nätavtal finns. Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning av effektuttaget över den nivå som anslutningsavgift har erlagts för. Anslutningsspänning och anslutningspunkt bestäms av Nätägaren med hänsyn till lokala förhållanden samt effektuttagets storlek och karaktär.

Effektavgift

Effektavgift erläggs månadsvis för den uppmätta högst uttagna timeffekten respektive månad.

Överföring

Överföring debiteras efter uppmätt energi månadsvis. För överföringen gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar” NÄT 2012 H.

Reaktiv effekt

I tariffen ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till en viss gräns. Uttagsrätten anges som förhållandet mellan det högsta uppmätta månadsvärdet för uttagen reaktiv effekt per timme i kVAr och uppmätt aktiv effekt per timme i kW. Uttagsrätten är 50%.
Överstiger uttagen reaktiv effekt den angivna gränsen debiteras en avgift för den överuttagna effekten. Avgiften debiteras normalt månaden efter att uttaget skett.
Ingen inmatning av reaktiv effekt får ske till nätägarens nät under tiden maj - september.

Avgifter till statliga myndigheter

Allt enligt myndighetens beslutade avgifter. Se respektive prislista på www.c4energi.se. Avgiften är inkluderad i den fasta avgiften.

Övrigt

Samtliga avgifter gäller exkl. moms och avgifter till statliga myndigheter. Fakturering sker månadsvis efter upp¬mätta effekt- och energiuttag.
Tarifferna gäller vid leverans i en uttagspunkt där mätning sker. Vid flera uttagspunkter betalas fast avgift samt avgifter till statliga myndigheter för varje uttagspunkt.
Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av elmätare, till-, från- och återinkoppling samt bristande betalning.

Uppsägning av nätavtalet samt ny kund på anläggningen

Nätavtalet med kunden gäller tillsvidare och upphör tidigast 30 dagar efter skriftlig uppsägning. Då en ny kund flyttar in på en befintlig anläggning erläggs en inflyttningsavgift på 250 kronor exkl. moms. Vid ändring av ett företags organisationsnummer betraktas detta som ny kund.

Almänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor-nät-2012-n (.pdf)

Allmänna avtalsvillkor-nät-2012-h (.pdf)
 

Tillämpningsbestämmelser

Tillämpningsbestämmelser C4 Energi (.pdf)