Avbrott och skadestånd

Om du varit berörd av ett oplanerat elavbrott som varat i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre kan du ha rätt till ersättning. Det gäller både våra privatkunder och företagskunder.

Om elen återkommer under avbrottet kortare perioder än två timmar räknas det som en sammanhängande period. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar.

Avbrottsersättning

Ersättningen betalas ut på några av dina kommande nätfakturor. Om du som kund inte har fått ersättning måste du göra anspråk på detta inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Om avbrottet beror på din egen försummelse eller om det gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet får du ingen ersättning. Vi betalar heller inte ut någon ersättning om avbrottet ligger utanför C4 Elnäts kontrollansvar eller om avbrottet beror på ett stamnätsfel.

Ingen ersättning betalas ut om du som elanvändare inte var inkopplad då elavbrottet påbörjades. Ersättningen betalas ut utan oskäligt dröjsmål och inte mer än sex månader från C4 Elnät fick kännedom om avbrottet, eller borde fått kännedom. Om utbetalning inte sker i rätt tid är vi skyldiga att betala dröjsmålsränta enligt 6§ i räntelagen. Ersättningen får jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få igång överföringen av el har försenats på grund av att inte behöva utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Ersättningsnivåer

Avbrottsperiod, i timmar Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad Minimibelopp
12-24 12,5 % 900 kr
24-48 37,5 % 1 800 kr
48-72 62,5 % 2 700 kr
72-96 87,5 % 3 600 kr
96-120 112,5 % 4 500 kr
120-144 137,5 % 5 400 kr
144-168 162,5 % 6 300 kr
168-192 187,5 % 7 200 kr
192-216 212,5 % 8 100 kr
216-240 237,5 % 9 000 kr
240-264 262,5 % 9 900 kr
264-288 287,5 % 10 800 kr
>288 300 % 11 700 kr

 

Skadestånd

Avbrottsersättningen påverkar inte din rätt att begära skadestånd, du kan läsa mer om skadestånd i de allmänna avtalsvillkoren. Skadestånd kan du ha rätt till om du drappats av skada i samband med elavbrott. Avbrottsersättningen kan komma att dras av från eventuell skadeståndsersättning om du uppkommit vid samma tillfälle, enligt gällande lagstiftning.