C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Våra miljömål

Ledningen för C4 Energikoncernen har fastställt följande övergripande mål:

  • Resurseffektiv produktion och distribution av miljö- och hälsomässigt hållbara varor och tjänster.
  • Minimera uppkomst och utsläpp av emissioner och andra substanser som kan påverka människa och miljö negativt.
  • Förebygga negativa miljöeffekter från verksamheten genom att engagera och involvera personalen samt öppet informera om vår miljöstrategi. 

Miljöutredningar inledde C4 Energis arbete med att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14 001. Syftet var att få en nuläges bild av vår verksamhet och dess miljöpåverkan. Utredningarna låg också till grund för identifiering av våra betydande miljöaspekter. Vid upprättande och översyn av miljömål tas bland annat hänsyn till koncernens miljöpolicy, verksamhetens betydande miljöaspekter och tillämpliga lagar och andra krav.

För att styra verksamheten mot de övergripande mål som vår ledning antagit, upprättas årligen detaljerade mål i anslutning till miljöuppföljning och budgetering. De detaljerade målen styrs upp via handlingsplaner som beskriver hur det enskilda målet ska nås, när det ska vara klart och vem som ansvarar för detta. Vårt miljöarbete leder till ständiga miljömässiga förbättringar.